Informace, které vás posunou kupředu


Co posouvá svÄ›t kupÅ™edu? Peníze? Ale kde se berou? NÄ›kdo je musí vydÄ›lat a samotné peníze nestaÄí k tomu, aby se svÄ›t vyvíjel. To, co je skuteÄnÄ› důležité, to, co peníze dokáže vydÄ›lat, jsou informace. K nÄ›kterým je snadné se dostat, nÄ›které jsou velmi dobÅ™e přístupné pomocí knih, Äasopisů, odborných periodik Äi masmedií. K nÄ›kterým se ale ÄlovÄ›k dostane jen velmi obtížnÄ› a nÄ›které jsou velmi žárlivÄ› stÅ™ežené svými majiteli, kteří je nepÅ™edají jen tak nÄ›komu. Takové informace zle vÄ›tÅ¡inou shrnout pod pojmem know-how. A vy nyní máte možnost know-how od velmi úspěšných manažerů získat. Lidé jako David MareÄek, strůjce úspÄ›chu ÄŒeské filharmonie, Miroslav Trnka, který stojí za veleúspěšným antivirovým programem NOD a Lubor Kovařík, který reprezentuje úspÄ›ch ÄŒeské zbrojovky, vám na konferenci PříbÄ›hy růstu a inspirace své znalosti a zkuÅ¡enosti pÅ™edají. Pokud vás tato možnost zisku cenných informací zaujala, nemÄ›li byste váhat a mÄ›li byste si vyhradit Äas se jít na tuto konferenci podívat.

Nechte si poradit od lidí, kteří již úspěšní jsou

Jak jsme si již Å™ekli, informace jsou tím, co skuteÄnÄ› hýbe svÄ›tem. Je možné, že vaÅ¡emu podnikání nÄ›jaké důležité informace stále unikají a tak se nemůžete potkat s úspÄ›chem. A je také velmi dobÅ™e možné, že díky povídání Davida MareÄka, Lubora Kovaříka a Miroslava Trnky se k tÄ›mto tolik potÅ™ebným informacím dostanete. Konference s názvem PříbÄ›hy růstu a inspirace ostatnÄ› přímo svádí k tomu, že byste mÄ›li více než uvažovat se na ni jít podívat. Vyslechnout si příbÄ›hy lidí, kteří dokázali z prachu pozvednout neprosperující spoleÄnosti, kteří se nedali zastraÅ¡it jejich neúspÄ›chem a naopak, dokázali je vyvést z bahna neúspÄ›chu opÄ›t na výsluní. NaÄerpat takové informace se vám nemusí už nikdy podaÅ™it, tak se rozhodnÄ›te správnÄ›. RozhodnÄ›te se navÅ¡tívit naÅ¡i konferenci!